Denk al een aan je pensioen

Iedereen die een winkel uitbaat of een online shop bezit denkt wel eens aan zijn pensioen. Trouwens niet alleen zelfstandigen maar werknemers hebben recht op een pensioen van de rijksoverheid als zij voldoende loopbaanjaren hebben die in aanmerking worden genomen voor de opbouw van hun recht op een pensioen van de rijksoverheid.
Het staatspensioen wordt gefinancierd uit pensioenbijdragen die deel uitmaken van de socialezekerheidsbijdragen die van het brutosalaris van de werknemer worden afgedragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De socialezekerheidsbijdragen bestaan uit werkgevers- en werknemersbijdragen.

De werknemersbijdragen bedragen 13,07% van het brutosalaris en worden ingehouden op het brutosalaris van de werknemer en betaald door de werkgever. De werkgeversbijdragen bedragen ongeveer 37% van het brutoloon van een arbeider en ongeveer 27% van het brutoloon van een bediende en worden door de werkgever betaald bovenop het brutoloon.

Belasting op bijdragen

Pensioenbijdragen zijn niet onderworpen aan inkomstenbelasting, aangezien het belastbaar beroepsinkomen van werknemers wordt berekend na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen.
Nationale pensioenleeftijd

Wanneer een pensioen van de nationale overheid wordt toegekend, vanaf welke leeftijd kan een werknemer dan pensioenuitkeringen ontvangen? Bestaan er bepalingen op grond waarvan dit soort pensioenen vervroegd aan een werknemer kan worden uitbetaald?
De officiële “pensioengerechtigde leeftijd” waarop werknemers in België hun staatspensioen kunnen innen, is 65 jaar. Een hervorming door de wet van 10 augustus 2015 verhoogt de pensioenleeftijd geleidelijk tot 2030. Vanaf 1 februari 2025 zal de officiële pensioenleeftijd 66 jaar bedragen en vanaf 1 februari 2030 zal deze 67 jaar bedragen.

De vervroegde inning van een pensioen van de nationale overheid is toegestaan als de werknemer voldoet aan de volgende leeftijds- en loopbaanvereisten en dienstjaren:
Leeftijd 63 jaar: 42 dienstjaren.
Leeftijd 61: 43 dienstjaren.
Leeftijd 60: 44 dienstjaren.
Maandelijks bedrag van het pensioen van de nationale overheid

Er is ook een vrij aanvullend pensioen voor werknemers . Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.U krijgt een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.

Wat is het maandelijks bedrag van het pensioen van de Staat?

Het pensioen van de nationale overheid bestaat uit een bepaald percentage van het totale salaris dat de werknemers tijdens hun beroepsloopbaan hebben verdiend (75% in het geval van gezinspensioen en 60% in het geval van een alleenstaandenpensioen).
Het pensioen houdt rekening met het totale salaris (begrensd op 58.446,94 euro per jaar).
Het minimumpensioen van de nationale overheid in 2020 voor werknemers die een volledige beroepsloopbaan hebben gehad, is als volgt
Gezinspensioen: 1.582,46 euro bruto per maand.
Alleenstaandenpensioen: 1.266,38 euro bruto per maand.

Is er een overheidsorgaan of -instantie die toezicht houdt op de werking en het beleid van de pensioenregelingen van de nationale overheid? Zijn er andere bestuursregelingen van toepassing op de pensioenregelingen van de nationale overheid?
De federale pensioendienst beheert de pensioenregelingen van de nationale overheid. De federale regering heeft met deze dienst een beheerscontract gesloten waarin de taken van de dienst en de door de regering toegewezen financiële middelen zijn vastgelegd.
De federale pensioendienst is de verantwoordelijke instantie voor de communicatie, de berekening van de pensioenrechten en de uitbetaling van de pensioenen.

Bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen

Is het gebruikelijk (of verplicht) dat werkgevers hun werknemers toegang geven tot of bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen?  Zo ja, zijn dat:
Beroepsgebonden (d.w.z. gekoppeld aan een arbeids- of beroepsrelatie tussen de deelnemer aan het plan en de entiteit die het plan heeft opgezet)?
Persoonlijk (d.w.z. niet gekoppeld aan een arbeidsverhouding, rechtstreeks ingesteld en beheerd door een pensioenfonds of een financiële instelling die optreedt als pensioenverstrekker, waarbij individuele personen onafhankelijk de materiële aspecten van de regelingen aankopen en selecteren, hoewel de werkgever bijdragen kan storten)?
Veel werkgevers bieden toegang tot een bedrijfspensioenregeling als aanvulling op het pensioen van de nationale overheid, hoewel dit in beginsel niet verplicht is. Aanvullende pensioenregelingen worden op bedrijfs- of bedrijfstakniveau opgezet. Het beheer van de pensioenregelingen moet door een externe entiteit worden uitgevoerd, wat gewoonlijk betekent dat de pensioenregeling wordt beheerd door een verzekeringsmaatschappij (groepsverzekering) of een pensioenfonds waaraan bijdragen worden betaald.